• Dne: Úterý 8 of říjen 2019 v 08:30
Price 2 057 Kč Register

Lektor:

Ing. Ilona SOUČKOVÁ

Vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob – Generální finanční ředitelství Praha. Podílí se na přípravě a zpracování právních předpisů. 

Datum konání:

8.10.2019

Časový harmonogram:

8.00 –  8.30 – prezence účastníků

8.30 – 13.00 – odborný program

Lektor:

Ing. Ilona SOUČKOVÁ

Vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob – Generální finanční ředitelství Praha. Podílí se na přípravě a zpracování právních předpisů, patří k předním odborníkům v dané problematice s bohatou praxí. 

Program školení:

Školení je zaměřeno na aplikaci zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění platném v roce 2019 u obchodních společností a družstev. Tento seminář je určen zejména pro ekonomické a daňové poradce, ekonomy a účetní.

 1. Obecné principy transformace výsledku hospodaření na základ daně
 2. Základní charakteristika daňových připočitatelných a odčitatelných položek
 3. Daňově účinné náklady:
  • výdaje (náklady) související s podnikáním dle § 24 odst. 1 ZDP
  • výdaje (náklady) speciálně definované v § 24 odst.2 ZDP
   • náklady vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnance
   • náklady vynaložené na základě závazného právního předpisu
   • náklady podle § 24odst. 2 písm. zc) ZDP (nedaňové náklady související se zdaňovanými příjmy)
   • náklady s limitovanou daňovou uznatelností – zaplacením, prodejní cenou, částkou evidovanou u vkladatele
   • náklady limitované absolutní částkou, výší procenta ze stanovené základny či jiným omezením
   • další daňové náklady – pojištění, daně, členské příspěvky, úroky, cenné papíry, reklama, nájemné, smluvní sankce
   • úpravy do finančního leasingu – náklady vynaložené na naleasovaný majetek, předčasné ukončení leasingové smlouvy, cese leasingové smlouvy, zákonné podmínky leasingové smlouvy
   • daň z nabytí nemovitých věcí – v případě koupě daňový náklad či součást pořizovací ceny nemovitosti, v případě vkladů nemovitostí do obchodní společnosti
   • náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva 
   • daňové dopady prodeje cenných papírů u mikroúčetních jednotek
   • účetní a daňové odpisy majetku, zůstatková cena majetku prodaného, zlikvidovaného, vyřazeného
  1. Problematika pohledávek, opravných položek a rezerv 
  • Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizacemi a  dobrovolných svazků obcí
  1. Daňově neúčinné náklady 
  • pokuty, penále, úroky z prodlení, manka, škody, peněžité tresty
  • vypuštění všech ustanovení, které se vztahují k ovládacím smlouvám
  • účetní odpisy majetku nabytého výplatou ze svěřenského fondu nebo rodinné fundace
  • finanční náklady – finanční úvěrové nástroje, nízká kapitalizace
  • reprezentace, pohoštění, dary, umělecké předměty
  • náklady na příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozené
  1. Problematika bezúplatných příjmů a s nimi souvisejících nákladů
  • vyvolnění některých podmínek pro osvobození bezúplatných příjmů
  • možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování,…) 
  • zásadní aplikace ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) ZDP – vazba nedaňového nákladu na nezdaňovaný příjem
  1. Další aktuální otázky v oblasti daně z příjmů ke dni konání

  Další informace:

  Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

  Místo konání:

  BEA campus, Tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

  BEA campus se nachází 10 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc. Dostanete se sem také tramvají č. 1, 5 nebo 7 - zastávka Vejdovského.