Daňovým dokladem je písemnost, která splňuje podmínky stanovené v zákoně o DPH. Daňový doklad může mít listinnou nebo elektronickou podobu. Daňový doklad má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystaven a obdržen elektronicky. S použitím daňového dokladu v elektronické podobě musí souhlasit osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje.
 
Za správnost údajů na daňovém dokladu a za jeho vystavení ve stanovené lhůtě odpovídá vždy osoba, která plnění uskutečňuje.
 

Náležitosti daňového dokladu:

 
Daňový doklad musí obsahovat tyto údaje:

 • označení osoby, která uskutečňuje plnění,
 • daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,
 • označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 • daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 • evidenční číslo daňového dokladu,
 • rozsah a předmět plnění,
 • den vystavení daňového dokladu,
 • den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu,
 • jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
 • základ daně,
 • sazbu daně,
 • výši daně; tato daň se uvádí v české měně.

Daňový doklad musí obsahovat rovněž tyto údaje:

 • odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu Evropské unie nebo jiný údaj uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno, je-li plnění osvobozeno od daně,
 • „vystaveno zákazníkem“, je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení daňového dokladu,
 • „daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.

Daňový doklad nemusí obsahovat tyto údaje:

 • daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, není-li jí přiděleno,
 • jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, pokud vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty,
 • sazbu daně a výši daně,
  • jedná-li se o plnění osvobozené od daně, nebo
  • je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Související školení

Více informací se dozvíte na školení ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY V ROCE 2019 – SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYSTAVOVÁNÍ DOKLADŮ.

Lektorkou školení je Květoslava Novotná. Školení proběhne 11. prosince 2018 v Olomouci.

Program školení a přihláška zde.