Ocenění při pořízení nakupovaných zásob

Nakupované zásoby oceňujeme podle zákona o účetnictví skutečnými pořizovacími cenami, tj. cenou pořízení + vedlejšími pořizovacími náklady. Pořizovací cena se používá pro oceňování majetku pořízeného nákupem. Můžeme ji rozdělit na cenu pořízení a náklady s pořízením související.

Jedná se o tyto náklady:

  • přepravné vyúčtované dodavatelem či provedené účetní jednotkou,
  • provize,
  • clo,
  • pojistné,
  • náklady na úpravy skladovaného materiálu či zboží.

Z vnitropodnikových nákladů sem patří ještě přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu.

Oproti tomu např. úroky z úvěrů a zápůjček poskytnutých na jejich pořízení, kurzové rozdíly, smluvní pokuty, úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů součástí pořizovací ceny zásob nejsou.

Účetní jednotka by při rozhodování o rozsahu zařazovaných výdajů do pořizovací ceny měla brát v úvahu zejména zásadu opatrnosti při oceňování a nenadhodnocovat cenu zásob.

Ocenění úbytku nakupovaných zásob

Jak je to při výdeji/spotřebě nakupovaných zásob? Česká legislativa umožňuje použít metodu skutečných pořizovacích cen, metodu FIFO a metodu ocenění váženým aritmetickým průměrem.

  1. Oceňování v pevných cenách

Tato metoda je nejjednodušší. Pokud účetní jednotka nakoupila zásobu materiálu za 1 000 Kč, bude ve stejné ceně tento materiál i vyskladňovat. Metoda je užívána zejména v maloobchodních prodejnách.

  1. Oceňování metodou FIFO

Zkratka FIFO vyjadřuje „First In – First Out“, tedy první dovnitř – první ven, což znamená, že pro první dodávku zásob použijeme ocenění prvního výdeje. Uveďme si názorný příklad.

  1. Oceňování váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen

Zde použijeme vážený aritmetický průměr z individuálních pořizovacích cen a množství zásob na skladě. Platí zásada, že průměr musí být počítán minimálně 1× měsíčně.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Více informací

Více se dozvíte na školení LETNÍ DVOUDENNÍ SPECIÁL PRO ÚČETNÍ S PROF. STROUHALEM (+ OBĚD ZDARMA).

Školení se koná 27. a 28. června 2019 v BEA centru v Olomouci. Lektorem školení je prof. Jiří Strouhal. Program a přihláška zde.