Školení ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ V ROCE 2019 (akreditováno Ministerstvem vnitra ČR) již 21. května v Olomouci.

Lektor: Ing. Tomáš SKLENÁŘ je spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, poradce ministryně pro místní rozvoj, člen Rady Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, zkušený lektor a přední odborník.

Komu je školení určeno: Seminář je určen pořizovatelům a projektantům územně plánovacích dokumentací a podkladů, pracovníkům nadřízených orgánů územního plánování, dotčených orgánů, investorům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se územní plánování nějakým způsobem dotýká a dále orgánům ochrany ZPF, lesa, přírody a krajiny a státní památkové péče.

Program školení:

  1. Aktuální informace k problematice vydávání závazných stanovisek orgány územního plánování.

  2. Výklad vztahu § 18 odst. 5 stavebního zákona a regulativů obsažených v územním plánu, dopady na vydávání závazných stanovisek a rozhodování.

  3. Kdy se nepoužije územní plán a kdy zásady územního rozvoje pro rozhodování (vliv na obsah závazných stanovisek orgánů územního plánování).

  4. Územní plán s prvky regulačního plánu (na co si dát pozor v obsahu a při projednání).

  5. Příklady návrhu obsahu změny a návrhu usnesení zastupitelstva o pořízení změny ÚP zkráceným postupem, shrnutí hlavních zásad pořizování a první poznatky z praxe.

  6. Co pro pořizovatele a projektanty vyplývá z vybraných rozsudků soudů a metodik.

  7. Ústní informace o projednávaných poslaneckých iniciativách ke změnám stavebního zákona, které lze očekávat v nejbližší době a o přípravě rekodifikace veřejného stavebního práva.

  8. Diskuze a zodpovězení dotazů účastníků.

Přihlásit se můžete zde, emailem (info@intellego.cz) či telefonicky (704 056 626).