Jaká platí pravidla pro zaměstnávání cizinců z ostatních zemí Evropské unie a v čem se liší, pokud chceme zaměstnat občany ze zemí mimo EU? Jaká povolení cizinec potřebuje, aby mohl pracovat v České republice?

Při zaměstnávání cizinců z Evropské unie a některých dalších zemí platí následující:

 1. Občané členských států EU a jejich rodinní příslušníci nejsou z hlediska zákona o zaměstnanosti považovaní za cizince a v souladu s tímto zákonem mají stejné právní postavení jako občané České republiky.
 2. Shodné právní postavení jako občané České republiky mají též občané (a jejich rodinní příslušníci) z:
  • Norska,
  • Lichtenštejnska,
  • Islandu,
  • Švýcarska

Rodinným příslušníkem je manžel nebo manželka (či partner nebo partnerka v registrovaném partnerství), jejich potomci (jsou-li mladší 21 let nebo jsou-li na něm závislí), vyživovaní příbuzní ve vzestupné řadě. Za rodinného příslušníka se považuje i cizinec, který na Ministerstvo vnitra ČR hodnověrným způsobem doloží, že má s občanem EU trvalý vztah obdobný rodinnému a žije s ním ve společné domácnosti.

Občan z výše uvedených zemí a jeho rodinný příslušník nepotřebuje pro účely zaměstnání na území ČR povolení k zaměstnání či jakoukoliv kartu (zaměstnaneckou, modrou či kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance).

Rodinný příslušník občana EU, který sám není občanem EU, může též vstoupit na český trh práce bez povolení k zaměstnání, a to za předpokladu, že obdrží od MV ČR:

 • pobytovou kartu rodinného příslušníka EU, nebo
 • se prokáže dokladem (např. záznam v cestovním dokladu) o podání žádosti o povolení k přechodnému pobytu.

Povinností zaměstnavatele (nebo té osoby, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě jsou pracovníci EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci vysláni k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy) je nejpozději v den nástupu těchto pracovníků k výkonu práce písemně informovat (na stanoveném tiskopisu) o této skutečnosti krajskou pobočku Úřadu práce ČR příslušnou, a to dle místa výkonu práce.

Informační povinnost platí i při ukončení zaměstnání, kdy zaměstnavatel tuto skutečnost oznámí příslušné krajské pobočce ÚP ČR, a to nejpozději do deseti kalendářních dnů od skončení zaměstnání nebo vyslání.

Více informací

Více informací získáte na školení s Mgr. Vyškovskou ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR, JEJICH ZDANĚNÍ A POJIŠTĚNÍ A VYSÍLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DO ZAHRANIČÍ V ROCE 2020. 

Školení se koná 17. října 2019 v BEA centru v Olomouci.

Přihlášku a program naleznete zde.