Dnem 1. 4. 2019 nabyl účinnosti zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, který novelizuje mimo jiné i některá ustanovení zákona o daních z příjmů. 

  • Daň z příjmů fyzických osob

Změna limitu rozhodného pro určení samostatného základu daně pro zdanění daní vybíranou srážkou

Ke změně limitu rozhodného pro určení samostatného základu daně pro zdanění daní vybíranou srážkou dochází od 1. 5. 2019.

V případě, že poplatník nepodepsal u plátce prohlášení k dani, jsou příjmy ze závislé činnosti zúčtované nebo vyplacené plátcem po zvýšení podle odst. 12 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou, pokud se jedná o příjmy nepřesahující v úhrnné výši u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.

Zdanění srážkovou daní se tak již nebude odvíjet od pevné hranice dané částkou 2 500 Kč jako dosud, ale je nově omezeno částkou rozhodnou pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění, která činí v současné době 3 000 Kč.

V případě příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce zůstává zachován limit pro zdanění těchto příjmů daní vybíranou srážkou ve výši 10 000 Kč od téhož plátce za kalendářní měsíc.

  • Daň z příjmů právnických osob

Směrnice ATAD

Ustanovení § 23e transponuje do právního řádu České republiky pravidlo směrnice ATAD pro omezení uplatnitelnosti „úroků“ v základu daně z příjmů právnických osob. Jeho podstatou je, že nadměrné výpůjční výdaje (tzv. rozdíl mezi jinak daňově uznatelnými výpůjčními výdaji a zdanitelnými výpůjčními příjmy) jsou uznatelné v základu daně pouze do určitého stanoveného limitu. Tento limit je nastaven ve výši 30 % daňového zisku před zdaněním, úroky, odpisy, resp. 80 000 000 Kč.

Zákon o daních z příjmů zároveň umožňuje o částky, o které byl na základě navrhovaného pravidla zvýšen hospodářský výsledek, nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji, v následujících zdaňovacích obdobích opět hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji snížit v případech, kdy poplatník uvedeného limitu nadměrných výpůjčních nákladů v daném zdaňovacím období nedosáhne.

Další změnou je zavedení pravidel pro zdaňování ovládané zahraniční společnosti, tedy zavedení tzv. CFC pravidel. Ta jsou nově zakotvena a zavádějí zpřísnění podmínek pro zahraniční entity, které jsou vytvořeny v rámci skupiny v jurisdikcích s nízkou úrovní zdanění s úmyslem do nich přelévat zisky především prostřednictvím tzv. pasivních příjmů. A to proto, aby se vyhnuly zdanění těchto pasivních příjmů v České republice.

Více informací

Více se dozvíte na školení DAŇOVÝ A ÚČETNÍ SPECIÁL – ZMĚNY V ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH ZÁKONECH V ROCE 2019 ÚČINNÉ OD 1.4.2019

Lektorkou školení je zkušená lektorka Ing. Dana VANKEOVÁ, certifikovaná účetní a členka Komory certifikovaných účetních.

Školení se koná 15. dubna 2019 v BEA centru v Olomouci. Přihlášku a program naleznete zde.